Cennik mediacji

Mediacje Sądowe

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Do kosztów mediacji dolicza się podatek 23 % VAT.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych oczywiście nieuzasadnioną odmową udziału w mediacji:

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego art. 1835 § 2 określa, że należności, za przeprowadzone postępowanie mediacyjne, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:

 • jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej 100 % wpisu sądowego.
 • jeżeli ugoda zakończy mediację rozpoczętą po otwarciu rozprawy zwrot dotyczy 75 % wpisu sądowego. Biorąc pod uwagę fakt, że np. w sprawach o prawa majątkowe stosunkowa opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, zasada zwrotu wpisu stanowi dla stron postępowania istotną zachętę do poszukiwania porozumienia.

I. W związku ze skierowaniem wniosku o przeprowadzenie mediacji a następnie prowadzoną mediacją, Kancelaria pobiera następujące opłaty:

 1. opłatę wstępną – pobiera się od wniosku o mediację, jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem mediacji i nie podlega zwrotowi. Opłata ta wynosi 150 zł netto plus podatek od towarów i usług (VAT).
 2. opłatę mediacyjną – pobiera się z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego:

a) w sprawach w których niemożliwym jest określenie wartości przedmiotu sporu:

 • opłata mediacyjna (stawka godzinowa) za jedno posiedzenie mediacyjne (max 1,5 godz. zegarowej) wynosi 200 zł. Po zakończeniu danej sesji mediacyjnej pobierana jest godzinowa opłata mediacyjna w kwocie 150 zł – za każdą kolejną godzinę mediacji;
 • mediacja o alimenty (całość postępowania wraz z ugodą) to koszt 300 zł;
 • mediacja o kontakty z dzieckiem (całość postępowania wraz z ugodą) to koszt 500 zł;
 • spotkanie informacyjne (przekraczające 30 minut ) to koszt 50 zł.

* Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%)

Stawka godzinowa obejmuje przygotowanie się mediatora do postępowania, prowadzenie spotkań mediacyjnych oraz zakończenie postępowania. Koszty podróży na mediację poza miejsce siedziby Kancelarii określa się wraz ze stronami ryczałtowo i są one pokrywane po połowie przez każdą ze stron, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.

b) w sprawach w których można określić wartości sporu:

Wartość przedmiotu sporu

Opłata mediacyjna

do 10.000 zł
wg. stawki godzinowej za posiedzenie mediacyjne
od 10.000 zł do 20.000 zł
500 zł za całość postępowania
od 20.000 zł do 50.000 zł
1000 zł za całość postępowania
od 50.000 zł do 100.000 zł
1.500 zł za całość postępowania
od 100.000 zł do 200.000 zł
2.000 zł za całość postępowania
od 200.000 zł do 500.000 zł

4.000 zł za całość postępowania

od 500.000 zł do 1.000.000 zł
5.000 zł za całość postępowania
powyżej 1.000.000 zł

do indywidualnego uzgodnienia z mediatorem, jednak nie mniej niż 6.000 zł za całość postępowania

* Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

W sprawach o szczególnym charakterze, znacznym stopniu zawiłości bądź skomplikowania stawka wynagrodzenia dla mediatora może być ustalona indywidualnie i powinna być zawarta w umowie o mediację, za zgodą obu stron postępowania.

3. zaliczkę na wydatki – pobiera się w sytuacji prowadzenia postępowania mediacyjnego poza siedzibą kancelarii. Wysokość zaliczki określa Kancelaria, a strony wnoszą je po połowie, chyba że uzgodnią inaczej.

II. Zasadą jest, że Strony ponoszą koszty mediacji po połowie, jednak Strony mogą się umówić również w ten sposób, że jedna ze stron poniesie koszty całości postepowania mediacyjnego, co jednak nie ma wpływu na zasadę neutralności i bezstronności mediatora.

III. Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy ostatecznie doszło do zawarcia ugody.

IV. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego Strony otrzymują od Kancelarii fakturę VAT bądź paragon w zależności od preferencji Stron. 

V. Za uiszczenie kosztów mediacji strony są odpowiedzialne solidarnie. 

VI. W Kancelarii istnieje możliwość płatności kartą płatniczą.

W sytuacji, w której chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o mediacji, bądź nie jesteście Państwo przekonani co do tego, że Wasza sprawa kwalifikuje się do prowadzenia postępowania mediacyjnego, istnieje możliwość umówienia się na bezpłatne, 30 minutowe spotkanie informacyjne. Spotkanie to możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Mediacje prywatne – pozasądowe

W kancelarii istnieje możliwość płatności gotówką, kartą płatniczą oraz blikiem.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.