Prawo transportowe i przewozowe

W zakresie prawa transportowego świadczę kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Sporządzam i analizuję prawidłowość zawieranych umów transportowych, doradzam w przedmiocie bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz wybranych dziedzin prawa przewozowego, obsługuję roszczenia związane z transportem, w tym świadczę zastępstwo procesowe.

Świadczę porady w zakresie uzyskania odszkodowania w transporcie, w tym opiniuję przypadki zaginięcia oraz uszkodzenia towaru, a także opóźnień w dostawie pod kątem możliwych roszczeń odszkodowawczych.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach przedsądowych, w tym świadczę usługi w zakresie doradztwa w przedmiocie ugodowego zakończenia sporu bez ponoszenia kosztów postępowania sądowego oraz zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby ewentualnego procesu sądowego, reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych w zakresie odszkodowań za uszkodzenie i zaginięcie towaru, a także opóźnienie w dostawie – zarówno sądowe dochodzenie odszkodowania w imieniu przewoźników, nadawców oraz odbiorców towaru, jak i obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych w zakresie odszkodowań z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym spory transgraniczne, a także z ubezpieczenia AC – szkoda całkowita, koszty naprawy pojazdu, najmu pojazdu zastępczego, holowania, pomocy drogowej.

Udzielam porad prawnych w sporach dotyczących uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostarczeniu przesyłki ubytku masy, szkody częściowej, uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi, niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego, pożytków utraconych „lucrum cessans”, reklamacji, spraw z zakładami ubezpieczeń, szkód komunikacyjnych, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP), jak i spedytora.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.