RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez DIKE Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Anna Sobieraj

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DIKE Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Anna Sobieraj z siedzibą w Słupcy przy ul. Traugutta 60, 62-400 Słupca,; kontakt: tel. 603-261-705; e – mail: … (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem skrzynki kontaktowej, a w razie zawarcia umowy, w związku z jej zawarciem i realizacją, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie i realizacja usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele archiwalne, analityczne i statystyczne. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku Administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
 3. W określonych wyżej celach Administrator przetwarza Pana/Pani następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu. W razie świadczenia na  Pana/Pani rzecz usług, przetwarzaniu mogą ponadto podlegać następujące dane: NIP, REGON, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, numer rachunku bankowego, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby firmy, adres zamieszkania.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.2 powyżej, w szczególności do upływu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli na Administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  a. obsługa płatności,
  b. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  c. serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  d. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie jest konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 9. Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Administratora) oraz w formie papierowej.
 10.  Administrator oświadcza, że stosuje środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych, odpowiadające wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:
  a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  c. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  d. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.