Prawo imigracyjne

Reprezentuję interesy imigrantów chcących osiedlić się na terenie Polski, jak i pracodawców chcących stworzyć stanowisko pracy dla cudzoziemca.

Oferuję pomoc w zakresie m.in.:

 • uzyskania zezwolenia na pracę,
 • złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi,
 • zarejestrowania zaproszenia do Polski,
 • uzyskania wizy pracowniczej i innych,
 • uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • uzyskania obywatelstwa polskiego,
 • zameldowania czasowego cudzoziemca,
 • rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce,
 • uzyskania przez cudzoziemca nr PESEL,
 • rejestracji działalności gospodarczej, w tym spółek prowadzonych przez cudzoziemców.
 • weryfikacji legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce,
 • analizy stanu faktycznego i wyboru optymalnej i dopuszczalnej procedury legalizacji,
 • sporządzam i kompletuję niezbędną dokumentację wymaganą w procedurze legalizacji,
 • reprezentuję pracodawcę i cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym o wydanie stosownych zaświadczeń, zgód i pozwoleń w tym w postępowaniach odwoławczych od decyzji negatywnych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.