Mediacje

„Najtrudniejsza mediacja zachodzi między sercem a rozumem.”

Lidia Jasinska

Czym są mediacje?

Mediacje są niczym innym jak dobrowolnym procesem w którym uczestniczą strony będące w konflikcie oraz bezstronny mediator. Proces mediacji nastawiony jest na porozumienie zwaśnionych stron i pozwala na wypracowanie korzystnego dla wszystkich stron rozstrzygnięcia i zakończenia sporu.

Skuteczne mediacje kończą się zawarciem ugody, której treść jest ustalana przez same Strony przy wsparciu mediatora. Dzięki temu to strony są podmiotem decydującym o sposobie rozwiązania sporu.

Ugoda zawarta przy udziale mediatora może zostać zatwierdzona przez sąd, co powoduje, że wywołuje ona takie same skutki prawne jak w przypadku wyroku sądu. Mediator pomaga stronom w złożeniu do sądu odpowiedniego wniosku o zatwierdzenie ugody. Wniosek zostaje rozpoznany przez sąd na posiedzeniu niejawnym, a postanowienie zatwierdzające zostaje stronom doręczone przez sąd. W przypadku ugód podlegających, w razie ich nieprzestrzegania, wykonaniu na drodze egzekucji, jak np. w sprawach o alimenty, sąd zatwierdza taką ugodę wydając postanowienie o nadaniu jej klauzuli wykonalności.

Proces mediacyjny odbywa się z pominięciem sądu wydającego wyrok, nie przeprowadza się również skomplikowanego procesu dowodowego, a samo postępowanie jest dużo krótsze i znacznie bardziej ekonomiczne niż postępowanie sądowe.

Mediacja jest procesem poufnym, w trakcie którego obie strony pozostają równe wobec siebie.

Czas trwania mediacji zainicjowanej podczas postępowania sądowego wynosi, zgodnie z ustawą, 3 miesiące, jednak na zgodny wniosek stron i za zgodą sądu okres ten może zostać przedłużony – jeżeli sprzyja to ugodowemu zakończeniu postępowania. Z kolei mediacje indywidualne (prywatne) prowadzone są przez okres, na który strony wyraziły zgodę w umowie o przeprowadzenie mediacji.

Skierowanie do mediacji może odbyć się na 2 sposoby:

 1. strony mogą zgłosić się do postępowania mediacyjnego indywidualnie, prywatnie. W tym trybie Strony mogą wystąpić do mediatora ze zgodnym wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. Wniosek taki może złożyć również jedna ze stron sporu, a wtedy mediator podejmuje w imieniu tej strony o podjęcie próby skłonienia do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym;
 2.  ze skierowania sądowego. Strony, na każdym etapie postępowania sądowego mogą złożyć do sądu zgodny wniosek o rozpoczęcie i prowadzenie mediacji.

Mediator jest zobowiązany do wspierania przebiegu mediacji. Jego zadaniem jest przede wszystkim łagodzenie ewentualnych napięć między stronami rodzących się w czasie postępowania negocjacyjnego oraz udzielanie pomocy przy wypracowaniu kompromisu. Mediator musi być podmiotem całkowicie neutralnym wobec stron konfliktu oraz przedmiotu sprawy i nie narzuca sposobu rozwiązania sporu ani go nie rozstrzyga.

Rola mediatora

Zasady mediacji

 1. Wola porozumienia – każda ze stron musi oświadczyć wolę porozumienia;
 2. Dobrowolność – udział w postępowaniu mediacyjnym jest darmowy i każda ze stron dysponuje możliwością odstąpienia od mediacji w dowolnym czasie bez negatywnych skutków procesowych.
 3. Bezstronność mediatora;
 4. Autonomia konfliktu – wszystkie decyzje dotyczące konfliktu podejmowane są przez strony. Mediator nie stanowi źródła rozwiązania konfliktu.
 5. Nieformalność mediacji – mediacje nie mogą być nagrywane ani w żaden sposób obserwowane z zewnątrz;
 6. Zasada satysfakcji stron – rolą mediatora jest zadbanie o to, by podejmowane rozwiązania były korzystne dla obu stron;
 7. Poufność – informacje, które są ujawniane w czasie mediacji, podlegają ochronie pranej;
 8. Wzajemny szacunek – strony są zobowiązane do przestrzegania zasady szacunku, w tym nieobrażania się, niepodnoszenia głosu, nieprzerywania sobie;
 9. Działanie w dobrej wierze – konieczność mówienia prawdy, nieuciekania się do postępowania manipulacyjnego

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.