Odwołali Ci lot bądź samolot miał opóźnienie? Masz prawo do odszkodowania…

Odwołali Ci lot bądź samolot miał opóźnienie? Masz prawo do odszkodowania…

Planując jakąkolwiek podróż samolotem może zdarzyć się tak, że lot zostanie odwołany bądź wystąpi opóźnienie w podróży. W tej sytuacji pasażer ma określone prawa umożliwiające dochodzenie odszkodowania, przy czym prawo to zależy od określonej sytuacji i czasu w jakim doszło do odwołania lotu bądź czasu opóźnienia w podróży.

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu, pasażerowie mogą borykać się z poważnymi problemami w zakresie dalszego postępowania, w tym uprawnień jakie mogą im przysługiwać. Często, w takich sytuacjach, panuje ogólna dezinformacja w wyniku której pasażerowie nie podejmują żadnych działań bądź nie podejmują działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji. Ponieważ niemożliwym jest przewidzenie tego, czy i nas nie spotka taka sytuacja, warto zapoznać się z katalogiem uprawnień jakie przysługują pasażerom w zależności od sytuacji.

Odwołanie lotu na więcej niż 14 dni przed podróżą

Odwołanie lotu na okres przekraczający 14 dni przed podrożą sprawia, że pasażerowie mają prawo do rezygnacji z lotu z jednoczesnym żądaniem zwrotu pełnych kosztów. Drugim rozwiązaniem jest przysługujące pasażerowi prawo do przebukowania lotu na pierwszy możliwy termin.

Odwołanie lot na mniej niż 14 dni przed podróżą

W sytuacji, w której lot zostanie odwołany w terminie 14 dni przed planowaną podróżą, a nawet w dniu, w którym podróż miała się odbyć, pasażer ma prawo do skorzystania z rozwiązań przysługujących w przypadku odwołania lotu na więcej niż 14 dni, tj. rezygnacji z podroży z prawem do żądania zwrotu pełnych kosztów podnóży bądź przebukowania lotu na pierwszy możliwy termin.

Poza powyższymi rozwiązaniami pasażerowie, którym odwołano lot na okres krótszy niż 14 dni, mają dodatkową pulę uprawnień.

W przypadku bowiem podjęcia przez pasażera decyzji o przebukowaniu lotu na najbliższy kolejny lot, linia lotnicza zobowiązana jest do zapewnienia takiemu pasażerowi opieki w czasie oczekiwania na lot zastępczy, w tym posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwóch rozmów telefonicznych i maili. Jeżeli czas oczekiwania byłby dłuższy, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić nocleg i transport do miejsca noclegu. W przypadku niezrealizowania przez linię lotniczą powyższych obowiązków, pasażer może wystąpić do linii lotniczej z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów. Roszczenie to można zgłosić w oparciu o kopię paragonów bądź faktur.

Należy pamiętać, że w przypadku odwołania lotu  w terminie krótszym niż 14 dni, pasażer ma prawo do żądania odszkodowania od linii lotniczych w wysokości od 250 do 600 euro. Roszczenie odszkodowawcze nie przysługuje, jeśli odwołanie lotu nastąpiło z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, bądź też pasażerowie poinformowani zostali o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowaną podróżą.

Opóźnienie lotu

Nie tylko pasażerowie, których lot został odwołany mogą skorzystać z różnych uprawnień mających na celu naprawienie wyrządzonej im szkody. W przypadku opóźnienia lotu pasażerom również przysługują różne uprawnienia, w zależności od czasu opóźnienia lotu.

Uprawnienia pasażera w przypadku opóźnienia lotu

Pasażerowie mają prawo do opieki, jeśli dojdzie do opóźnienia lotu w wymiarze:

  1.  od 2 godzin, jeśli lot był planowany na trasie do 1500 km,
  2.  od 3 godzin, jeśli lot miał miejsce na trasie przebiegającej przez teren Unii Europejskiej i miał być dłuższy niż 1500 k. oraz w przypadku opóźnień innych lotów o trasie między 1500 km do 3500 km,
  3.  od 4 godzin dla wszystkich lotów wyżej nie wymienionych.

Wskazane prawo do opieki obejmuje obowiązek dostarczenia przez linie lotnicze bądź obsługę lotniska posiłków i napojów pasażerom bądź vouchery na posiłek i napój adekwatny do czasu oczekiwania.

W przypadku niezapewnienia przez linie lotnicze wskazanej opieki, pasażer może dochodzić zwrotu kosztów wyżywienia i napojów w oparciu o przedłożone kopie paragonów bądź faktur.

Może się zdarzyć, że czas oczekiwania będzie bardzo długi. W tym przypadku linie lotnicze mają obowiązek zapewnić oczekującym pasażerom nocleg i transport do i z miejsca noclegu na lotnisko. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku, pasażerowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów w oparciu o kopie paragonów bądź faktur udowadniających skorzystanie z tych usług.

Dodatkowo pasażerowie oczekujący na lot dłuższy niż 2 godziny mają prawo do dwóch rozmów telefonicznych i dwóch maili, których zrealizowanie musi zapewnić mu linia lotnicza bądź obsługa lotniska.

Jeśli lot byłby opóźniony o czas dłuższy niż 5 godzin, linia lotnicza jest zobowiązana do zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym bądź zwrotu kosztów biletów.

Należy pamiętać, że jeżeli w wyniku opóźnienia lotu pasażer dotrze do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem, przysługuje im uprawnienie do żądania od linii lotniczych odszkodowania w kwocie od 250 do 600 euro, przy czym odszkodowanie to nie będzie przysługiwało jeśli doszło do opóźnienia lotu w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Prawa pasażera w wyniku odmowy przyjęcia na pokład (overbooking)

 W sytuacji, w której zaistniała niemożność przyjęcia wszystkich pasażerów na pokład, skutkiem czego niektórzy nie mogą skorzystać z połączenia, przewoźnik w pierwszej kolejności powinien wezwać ochotników do rezygnacji z rezerwacji. Zjawisko overbookingu ma najczęściej miejsce w sytuacji, w której linia lotnicza sprzedaje więcej biletów na dany lot niż faktycznie może przyjąć pasażerów na pokład.

Wspomniana na początku rezygnacja z lotu następuje w zamian za korzyści na warunkach, które zostały ustalone pomiędzy pasażerem rezygnującym z rezerwacji a przewoźnikiem lotniczym.

Jednocześnie pasażer, który nie został wpuszczony na pokład ma prawo do skorzystania z opieki obejmującej posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a nadto do dwóch rozmów telefonicznych i dwóch maili.

W takiej sytuacji pasażer ma prawo żądania od linii lotniczych zwrotu kosztów biletu bądź skorzystania z podróży do miejsca docelowego zgodnie ze zmienionym połączeniem.

W sytuacji, w której pasażer zdecydował o skorzystaniu z lotu zastępczego, a oczekiwanie na lot obejmuje jedną bądź więcej nocy, linia lotnicza jest zobowiązana do zapewnienia noclegu i transportu do i z miejsca noclegu. Jeśli linia lotnicza nie spełni tych obowiązków, pasażer może żądać zwrotu poniesionych kosztów w oparciu o przedstawione kopie paragonów bądź faktur.

Jednocześnie pasażerowi takiemu przysługuje odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, a wysokość kwoty odszkodowania związana jest z długością trasy.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Jak podniesiono wcześniej, wysokość odszkodowania za opóźniony lot uzależniona jest od długości trasy jaka miała zostać przebyta.

Z uwagi na powyższe, jeśli lot miał być nie dalszy niż 1500 km, odszkodowanie wynosi 250 euro.

W przypadku lotów w granicach Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 km bądź innych lotów, których długość waha się miedzy 1500 km a 3500 km, odszkodowanie wynosi 400 euro.

W zakresie lotów nie objętych powyższymi wskazaniami, odszkodowanie za opóźnienie wynosi 600 euro.

Nadzwyczajne okoliczności

Podniesione zostało, że odszkodowanie za opóźnienie bądź odwołanie lotu nie przysługuje za opóźnienie bądź odwołanie lotu w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Do katalogów tych okoliczności zalicza się m.in. złe warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, strajki podmiotu trzeciego, np. obsługi lotniska, destabilizację polityczną, zagrożenia bezpieczeństwa, uderzenia ptaków w samolot, ukryte wady produkcyjne samolotu, czy ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, które nastąpiły m.in. w wyniku zamknięcia pasa startowego.

Oczywiście wskazany katalog okoliczności jest katalogiem otwartym, w związku z czym możliwość dochodzenia odszkodowania winna być ustalona w oparciu o indywidualny przypadek.

Procedura uzyskiwania odszkodowania

By rozpocząć procedurę uzyskiwania odszkodowania, należy złożyć reklamację przewoźnikowi, który obsługiwał opóźniony lot. Przedmiotową reklamację składa się w formie pisemnej.

Obligatoryjnymi składnikami treści reklamacji jest wskazanie danych lotu i kwoty dochodzonej kwoty odszkodowania.

Po złożeniu reklamacji linia lotnicza uznaje reklamacje i wypłaca odszkodowanie, bądź odmówi wypłaty odszkodowana, ewentualnie nie odpowie na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

W przypadku decyzji odmownej bądź braku odpowiedzi w terminie 30 dni, pasażer może wystąpić do sądu z pozwem o wypłatę odszkodowania, przy czym pamiętać należy, że roszczenie to ulega przedawnieniu z upływem roku od dnia w którym nastąpiło opóźnienie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam na konsultację.  Moja kancelaria radcy prawnego podejmuje skuteczna walkę o prawa pasażerów, podchodząc do każdej sprawy w sposób indywidualny i skrupulatny. Dzięki moim staraniom możliwe będzie dochodzenie należnego odszkodowania z tego tytułu.