Tatuaż i makijaż permanentny po zmianach w prawie

Tatuaż i makijaż permanentny po zmianach w prawie

Tatuaż czy makijaż permanentny na stałe wpisał się w życie codzienne. W naszym otoczeniu praktycznie zawsze znajdzie się ktoś, kto postanowił upiększyć swoje ciało znaczącym dla niego wzorem czy „podkolorować” usta itp. Sama mam kilka tatuaży, które noszę z dumą. Tak, prawniczka z tatuażami 🙂

Do tej pory cały proces był mało skomplikowany, ponieważ wystarczyło umówić się na dzień wykonania usługi i już.

Zmiany po 4 stycznia 2022 r.

4 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego (dalej: Rozporządzenie).

Przepisy te odnoszą się do substancji, które wchodzą w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego. Konkretnie wskazuje rodzaj i maksymalny próg stężenia substancji, które po jego przekroczeniu nie mogą być wprowadzane do obrotu w mieszaninach przezna­czonych do tatuowania. Dodatkowo w przypadku mieszanin, które zawierają takie substancje, muszą one zostać wycofane z użycia w celu tatuowania lub wykonywania makijażu permanentnego.

W związku z tym każdy kto wykonuje takie zabiegi niech dobrze sprawdzi etykiety opakowań używanych pigmentów, a jeśli okaże się, że substancje uznane za szkodliwe w nich zawarte przekraczają dopuszczalne stężenie, lepiej zainwestować w inny produkt spełniający nowe normy.

Powód wprowadzenia zmian

Komisja, wprowadzając przepisy Rozporządzenia, kierowała się przekonaniem, że niektóre z tych substancji wykazują niebezpieczne właściwości, co powoduje, że stanowią one potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Jednocześnie tłumaczono, że specyfika metabolizmu w skórze, w tym proces ich rozkładu spowodowany narażaniem na promieniowanie słoneczne i laserowe, którego nie da się uniknąć, może prowadzić do uwalniania się w organizmie niebezpiecznych składników chemicznych pochodzących z miejsca na ciele, na którym wykonano tatuaż bądź makijaż permanentny.

Wyjaśnić należy, że aktualne wymagania, które odnoszą się do zasad etykietowania mieszanin stosowanych do tatuowania nie są jednolite dla całego obszaru Unii Europejskiej. Harmonizacja taka powinna zostać wprowadzona z uwagi na wzrost popularności wykonywania tego typu zabiegów, z jednoczesną możliwością występowania zagrożenia dla zdrowia.

Zalety harmonizacji

Właściwe i przemyślane wprowadzenie harmonizacji oznaczeń opakowań zawierających barwniki do tatuowania i wykonywania makijażu permanentnego nie tylko zapewniłoby bezpieczeństwo, ale i ugruntowało zaufanie do rynku bezpiecznych produktów stosowanych na potrzeby tatuowania funkcjonującego na terenie całej Unii Europejskiej. Działanie to umożliwiłoby poprawne monitorowanie, a w konsekwencji egzekwowanie przepisów odnoszących się do substancji stosowanych do barwników przeznaczonych do tatuowania i wykonywania makijażu permanentnego.

Obowiązki salonów

Należy podkreślić, że osoby, które zajmują się wykonywaniem makijażu permanentnego oraz tatuażami związane są koniecznością spełnienia określonych wymogów w zakresie przekazywania osobie, która wykonuje zabieg, informacji umieszczonych na opakowaniu lub zawartych w instrukcji użytkowania. W związku z obowiązkiem informacji, osoby wykonujące zabiegi są również zobowiązane do zweryfikowania używanych przez siebie produktów pod kątem poziomu stężenia substancji szkodliwych w barwnikach wykorzystywanych do tatuażu i makijażu permanentnego po wprowadzonych zmianach w prawie.

Jednocześnie klient jest uprawniony do żądania wyjaśnień związanych z powodem stosowania produktów nie spełniających wymogów określonych prawem.

Z uwagi na obciążenie obowiązkiem informacyjnym osób wykonujących zabiegi tatuażu i makijażu permanentnego, Komisja Europejska stoi na stanowisku, że mieszanina zawarta w barwniku, która jest wprowadzona do obrotu w Unii Europejskiej w celu stosowania w tatuażach i makijażach permanentnych musi być opatrzona wykazem substancji dodanych w trakcie procesu opracowywania receptury i obecnych w mieszaninie przeznaczonej na potrzeby tatuowania. Takie oznaczenie ma na celu doprowadzenie do harmonizacji rynku, a ponadto doprowadzenie do sytuacji, w której będzie możliwa łatwa identyfikacja składników szkodliwych w stosowanych barwnikach.

Sugestia

W związku z tym, że każdy tatuaż czy makijaż permanentny stanowi jednak zabieg ingerujący w organizm, ponieważ polega nie tylko na nakłuciu naskórka, ale i wprowadzeniu pigmentu, polecam korzystać ze sprawdzonych salonów zajmujących się tego typu zabiegami. Miejsca te nie tylko dbają o odpowiednie zabezpieczenie higieniczne poprzez używanie jednorazowego sprzętu i odpowiednią dezynfekcję, ale również dbają o to, by używane przez nich produkty były bezpieczne i najlepszej jakości.

Obawy

Wprowadzone zmiany w prawie wywołały wiele obaw dotyczących m.in. konieczności wyeliminowania niektórych produktów całkowicie, szczególnie w odniesieniu do niektórych kolorów pigmentów, które zawierają więcej substancji uznanych za niepożądane niż inne. Mimo to  myślę, że odpowiedź rynku na zmiany będzie szybka, a produkty zostaną ustandaryzowane i dostosowane do postawionych wymagań.