Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Rozwód jest zawsze ostatecznym rozwiązaniem i warto najpierw przemyśleć swoją decyzję w tym zakresie. Jeśli jednak okaże się, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie, warto zdobyć wiedzę na temat aktualnych procedur rozwodowych oraz tego jak napisać pozew o rozwód i jakie są koszty sprawy rozwodowej.

Jak wziąć rozwód? – procedura

Z uwagi na to, że rozwód stanowi formę definitywnego rozwiązania małżeństwa, może to nastąpić wyłącznie na mocy wyroku sądu okręgowego. Oczywiście, w trakcie tego procesu możliwym jest skorzystanie z mediacji, bądź jeśli relacje małżonków na to pozwalają, samodzielne wynegocjowanie tzw. porozumienia małżeńskiego oraz, jeśli w związku występują wspólne małoletnie dzieci – porozumienia rodzicielskiego.

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie praw i obowiązków małżonków względem siebie, w tym ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Przygotowania do rozwodu

Podejmując decyzję o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód warto udać się po poradę do radcy prawnego, bowiem nie ma dwóch takich samych małżeństw i dwóch takich samych rozwodów, w związku z czym procedura odpowiednia dla koleżanki nie musi być idealna w naszej sytuacji.

Podkreślić należy, że rozwód można podzielić na kilka kategorii, tj.:

  • rozwód z orzekaniem o winie,
  • rozwód bez orzekania o winie,
  • rozwód z małoletnimi dziećmi.

W przypadku rozwodu z małoletnimi dziećmi może się on odbyć z orzekaniem o winie bądź bez orzekania o winie.

Jak napisać pozew rozwodowy

Co do zasady, nie ma uniwersalnego pozwu rozwodowego ponieważ, jak zostało wskazane wcześniej, ile małżeństw tyle rozwodów. Można jednak wyróżnić pewne składniki obligatoryjne pozwu, na które składa się przede wszystkim prawidłowe oznaczenie sądu.

Pozew rozwodowy wnosi się do Sądu Okręgowego ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków.

Następnie należy prawidłowo oznaczyć strony postępowania. Powodem jest ten małżonek, który wnosi do sądu pozew rozwodowy. Pozwanym w sprawie jest drugi z małżonków. Niezależnie od roli procesowej, konieczne jest wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL strony.

Kolejnym elementem jest oznaczenie rodzaju pisma, co w tym przypadku będzie brzmiało „Pozew o rozwód”, „pozew o rozwód z orzeczeniem o winie”, „Pozew o rozwód bez orzekania o winie”. Jak widać, tytuł pisma może być bardzo ogólny bądź można dokonać jego konkretyzacji.

Dalej należy określić żądania pozwu. Głównym roszczeniem w sprawie jest orzeczenie rozwodu, w związku z tym zawsze należy wnieś c o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód wskazując, czy ma to być orzeczenie bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, czy z orzeczeniem o obopólnej winie.

Kolejno, jeśli są małoletnie dzieci należy wskazać roszczenie pozwu związane z kwestiami rodzicielskimi.

W tym miejscu składa się również wnioski o przeprowadzenie dowodów w sprawie oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Po określeniu żądania i wszystkich wniosków, należy uzasadnić pozew poprzez opisanie stanu faktycznego sprawy, przebiegu małżeństwa, wskazanie podstaw uzasadniających rozwiązanie związku małżeńskiego.

Na koniec strona składająca pozew musi złożyć pod nim pozew oraz wymienić wszystkie załączniki do pozwu.

Dokumenty niezbędne do pozwu

Tak jak w przypadku samego pisma, tak i w przypadku dowodów jest kilka pozycji, które obligatoryjnie muszą zostać złożone z pozwem rozwodowym. Należy do nich odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktów urodzenia dzieci.

Rozstrzygając sprawę indywidualnie, niezbędne mogą okazać się również np. zaświadczenia o zarobkach, dokumentacja medyczna, faktury, fotografie, itp.

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Niezależnie od sytuacji opłata od pozwu jest zawsze stała i wynosi 600 zł. Opłatę wnosi się w kasie sądu bądź przelewem na rachunek bankowy sądu, załączając do pozwu potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Ile trwa rozwód?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o długość postępowania rozwodowego. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. W związku z tym, procedura rozwodowa może trwać od kilku tygodni nawet do kilku lat, przy czy najkrócej trwa zawsze rozwód bez orzekania o winie, który przy spójnych stanowiskach stron może zostać orzeczony na pierwszej rozprawie.

Ile kosztuje rozwód ogólnie

Jak wspomniano, opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Decydując się na pomoc pełnomocnika, która jest rekomendowana szczególnie w trudniejszych przypadkach, należy liczyć się również z kosztem poniesienia opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz wynagrodzeniem radcy prawnego bądź adwokata reprezentującego nas w sprawie. Kwoty tej nie da się jednoznacznie wskazać, bowiem oferta cenowa jest przygotowywana przez kancelarie indywidualnie w odniesieniu do każdego klienta w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego w sprawie rozwodowej?

Radca prawny, przede wszystkim, doradzi najlepsze i najskuteczniejsze metody rozwiązania małżeństwa. Dobierze metody i środki działania do sytuacji faktycznej i prawnej. Będzie stanowił wsparcie w trakcie całej procedury rozwodowej oraz wesprze swojego Klienta na Sali sądowej. Pomoże również zapanować nad emocjami, z którymi nierozerwalnie związana jest procedura rozwodowa.

Niezależnie od sytuacji, zawsze rekomenduje się skorzystanie z pomocy prawnej w sprawach rozwodowych dla jak najlepszego zabezpieczenia własnych interesów.