Nakaz zapłaty – poradnik dla dłużnika

Nakaz zapłaty – poradnik dla dłużnika

Odebrałeś pismo z sądu zawierające nakaz zapłaty, a do tego dołączony był pozew? Wiem, że może być to dla Ciebie zaskoczeniem, szczególnie, że postępowanie to toczyło się bez Twojej wiedzy i udziału. Nie martw się. Możesz bronić swoich praw, tylko najpierw uważnie wczytaj się w treść nakazu.

Ważne informacje jakie zawiera nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty zawiera kilka niezwykle istotnych informacji.

  1. Informacja o przysługującym środku zaskarżenia w postaci możliwości wniesienia sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty. Różnica zależy od formy postępowania w którym został wydany nakaz – postępowanie upominawcze lub nakazowe.
  2. Wskazanie terminu w którym możliwe jest wniesienie środka zaskarżenia. W każdym przypadku jest to 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
  3. Informacja do którego sądu należy wnieść środek zaskarżenia.

Doręczając nakaz zapłaty sąd załącza również odpowiednie pouczenie, z którego wyczytać można, co musi zawierać środek zaskarżenia oraz czy nie trzeba go wnieść na urzędowym formularzu.

Procedura po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty

Wniesienie środka zaskarżenia w terminie i bez braków formalnych powoduje wyznaczenie przez sad rozprawy. W efekcie sprawa toczy się na zasadach ogólnych i kończy się wydaniem wyroku.

Dzięki wniesieniu środka zaskarżenia możesz brać aktywny udział w postępowaniu i bronić swoich praw przed sądem. Jest to istotne w postępowaniach związanych z zadłużeniami, szczególnie z uwagi na działania różnych podmiotów polegające na naliczaniu nadmiernych opłat związanych z udzieleniem pożyczki.

Jeśli jednak uznasz, że roszczenie jest słuszne i nie będziesz składał sprzeciwu lub zarzutów pamiętaj, że nakaz zapłaty uprawomocni się po czternastu dniach od jego otrzymania, co otworzy powodowi drogę do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, a na dalszym etapie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Co do tej kwestii w treści nakazu zapłaty również znajduje się informacja o tym, że pozwany w terminie 14 dni ma możliwość albo wniesienia środka zaskarżenia albo zapłacenia zasądzonej kwoty.

Prawidłowe obliczenie terminu na zaskarżenie nakazu zapłaty

Jak wspomniano, termin na wniesienie środka zaskarżenia wynosi 14 dni od chwili odebrania pisma z sądu zawierającego nakaz. Oznacza to, że jeżeli odebrałeś przesyłkę 10 grudnia 2021 r. termin na wniesienie środka zaskarżenia upływa 24 grudnia 2021 r.  włącznie. Pamiętaj, że jeżeli termin przypada w dzień ustawowo wolny od pracy np. w niedzielę lub święto bądź w sobotę, termin do wniesienia środka zaskarżenia upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Tym samym, jeśli termin na złożenie sprzeciwu bądź zarzutów upływałby w sobotę, to wniesienie sprzeciwu w poniedziałek po weekendzie spowoduje, że termin zostanie zachowany.

Argumentacja przemawiająca za zasadnością środka zaskarżenia od nakazu zapłaty

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jakie argumenty należy podnieść w sprzeciwie bądź zarzutach od nakazu zapłaty, a to z uwagi na różnorodność spraw i stanów faktycznych. Zatem każda sprawa wymaga indywidualnej analizy.

Najczęściej podnoszonymi argumentami jest przedawnienie bądź nieistnienie roszczenia. Często podnoszone są również zarzuty związane z błędnym naliczeniem odsetek czy klauzulami abuzywnymi w umowach na podstawie których został nawiązany stosunek prawny między stronami, a w konsekwencji doszło do wydania nakazu zapłaty. Pamiętać należy, że w każdym przypadku należy prawidłowo umotywować i udowodnić swoje stanowisko.

Porada

Otrzymując nakaz zapłaty warto skonsultować się z profesjonalistą – radcą prawnym Słupca, w przedmiocie dalszego postępowania. Oceni on zasadność wnoszenia środka zaskarżenia oraz wskaże jakie argumenty warto podnieść, by skutecznie bronić swoich praw. Pamiętaj jednak, by skontaktować się z prawnikiem zaraz po otrzymaniu nakazu zapłaty. Po upływie terminu na jego zaskarżenie może być za późno.